دسته: مقاطع درسی

دسته بندی بر منای سطوح درسی کتابهای ریاضی رایج سال جاری در ایران

جزء صحیح 0

رسم نمودار جزء صحیح حالت خاص

رسم نمودار جزء صحیح رسم نمودار برای رسم نمودار تابع را بدون در نظر گرفتن جزء صحیح یعنی  مراحل زیر را به ترتیب انجام می دهیم: 1-ابتدا نمودار را رسم می کنیم . 2-خطوط موازی محور ها که از نقاط صحیح می گذرند را رسم می کنیم .(خطوطی مانند این...

جزء صحیح

نامعادلات جزء صحیح و خصوصیات آن

نامعادلات جزء صحیح و خصوصیات آن حل نامعادلات جزء صحیح مانند حل معادلات جزء صحیح است فقط باید با کمی دقت حالتهای مختلف آن را دسته بندی و حل می کنیم.در واقع بیشتر آنها را می توان به حالت که معادل یا که معادل است رساند. من ابتدا خصوصیات نامعادلات......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
جزوه جامع قدر مطلق و تابع قدر مطلق 0

جزوه جامع قدر مطلق و تابع قدر مطلق

1-قدر مطلق اعداد  2-معادلات و عبارتهای جبری قدر مطلق  3-نامعادلات قدر مطلق 4-تابع قدر مطلق 5-تمرینات تابع قدر مطلق 6-رسم نمودار تابع قدر مطلق 1-6-روش کلی رسم 2-6-رسم نمودار تابع 3-6-رسم نمودار تابع 4-6-رسم نمودار توابع شامل قدر مطلق به کمک تابع  و به روش انتقال : حالت1:تابع به فرم...

تابع قدر مطلق

 تابع قدر مطلق   من قبل از اینکه وارد این مبحث شوم توصیه می کنم حتما مباحث زیر را مطالعه کنید. 1-قدر مطلق اعداد 2-معادلات و عبارات جبری قدر مطلق 3-نامعادلات قدر مطلق تعریف :فرض کنید که x عددی حقیقی باشد ،قدر مطلق آن را به صورت نمایش می دهیم......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
معادله درجه دوم 0

جزوه جامع معادله درجه دوم

1-معادله درجه دوم چیست ؟ 2-حل معادله درجه دوم به روش تجزیه  برای حل معادله ره روش تجزیه باید از سه روش زیر استفاده کنیم الف)روش فاکتور گیری ب)روش اتحاد مزدوج ج)روش اتحاد جمله مشترک 3-حل معادله درجه دوم به روش ریشه گیری در این پست روش ریشه گیری و...

معادلات گنگ

معادلات شامل عبارت های گنگ

معادلات شامل عبارت های گنگ معادله هایی را که در آنها عبارتهای گنگ وجود داشته باشد ،معادله های گنگ می نامیم.به تعبیری دیگر اگر در معادله ای دست کم یک رادیکال شامل مجهول وجود داشته باشد آن معادله را گنگ می نامیم. مثلا عبارتهای زیر معادلات گنگ هستند اما چند......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
معادلات شامل عبارات گویا 0

معادلات شامل عبارات گویا

معادلات شامل عبارات گویا معادله هایی که در آن عبارتهای گویا وجود داشته باشند،معادله گویا می نامیم .برای حل این معادلات مراحل زیر را انجام می دهیم : 1-در معادلات گویا بصورت که  (A,B,C,D) چند جمله ای بر حسب x هستند .بهتر است معادله را طرفین وسطین کنیم و سپس...

سهمی 0

معادله درجه دوم چیست ؟ مقدمه

معادله درجه دوم در بخش های قبل ما در مورد چند جمله ایها و درجه های آنها صحبت کردیم ،در این مبحث می خواهیم در مورد حالت خاصی از چند جمله ایها بحث کنیم که بزرگترین توان آن عدد 2 است به تعبیری دیگر این چند جمله ای درجه دو...

معادله درجه دو

تعیین علامت معادله درجه دوم به کمک ضرایب

تعیین علامت معادله درجه دوم به کمک ضرایب جهت تعیین علامت ریشه های معادله درجه دوم   با استفاده از ضرایب ثابت معادله یعنی ابتدا نسبت  دلتا را حساب می کنیم و یا می توانیم ابتدا   را حساب می کنیم سپس بر اساس نمودار زیر سه حالت مختلف خواهیم......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
روش هندسی حل معادلات

روش هندسی حل معادلات

روش هندسی حل معادلات اگر دو تابع باشند ، طول نقاط تلاقی نمودارهای این دو تابع جوابهای معادله خواهد بود و بالعکس ،هر جواب این معادله طول یکی از نقاط تلاقی این دو نمودار است. مثال 1: به روش هندسی معادله را حل کنید. می دانیم که نمودار قدر مطلق......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register