دسته: Homepage-posts

Max-6 post for homepage

توابع رادیکالی

توابع رادیکالی (تابع ریشه دوم)

توابع رادیکالی (تابع ریشه دوم) توابع رادیکالی ،توابعی هستند که به هر عدد ریشه دوم نامنفی آن را نظیر می کنند و به صورت یا نمایش می دهند ،نمودار ون زیر نشان دهنده نمونه ای از این تابع است . دقت کنید که اعداد منفی ریشه دوم ندارند برای همین......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
دامنه توابع کسری

توابع گویا (کسری) و تعیین دامنه

توابع گویا در واقع عبارتهای گویا (کسری) هستند که صورت و مخرج آنها چند جمله ای هستند و البته مخرج نباید صفر باشد ، به تعبیری دیگر : هر تابع به شکل را یک تابع گویا می نامیم که در آن چند جمله ای هستند و چند جمله ای نباید......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
تساوی دو تابع 0

تساوی دو تابع

تساوی دو تابع من ابتدا قبل از آنکه مفهوم ریاضی تساوی دو تابع را مطرح کنم ، ابتدا می خواهم به زبان ساده این مطلب را بررسی کنم . فرض کنید دو تابع باشند. ما می دانیم تابع ورودی و خروجی دارد ، مثلا یعنی در اینجا ورودیهای تابع هستند...

جزء صحیح 0

جزوه تابع جزء صحیح

1-جزء صحیح و تابع جزء صحیح 2-خواص تابع جزء صحیح و حل معادلات جزء صحیح 3-خواص نامعادلات جزء صحیح و حل نامعادلات جزء صحیح 4-رسم نمودار جزء صحیح   5-رسم نمودار تابع جزء صحیح در حالت کلی       

جزء صحیح

رسم نمودار تابع جزء صحیح در حالت کلی

رسم نمودار تابع جزء صحیح در حالت کلی برای رسم توابع جزء صحیح در یک فاصله مشخص ،فاصله را به فاصله های کوچک و مناسب تجزیه می کنیم تا بتوانیم در آن فاصله های جزء صحیح را حدف کنیم. برای این کار 1-ابتدا فاصله داده شده را به فواصل مناسب......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
جزوه جامع قدر مطلق و تابع قدر مطلق 0

جزوه جامع قدر مطلق و تابع قدر مطلق

1-قدر مطلق اعداد  2-معادلات و عبارتهای جبری قدر مطلق  3-نامعادلات قدر مطلق 4-تابع قدر مطلق 5-تمرینات تابع قدر مطلق 6-رسم نمودار تابع قدر مطلق 1-6-روش کلی رسم 2-6-رسم نمودار تابع 3-6-رسم نمودار تابع 4-6-رسم نمودار توابع شامل قدر مطلق به کمک تابع  و به روش انتقال : حالت1:تابع به فرم...

معادله درجه دوم 0

جزوه جامع معادله درجه دوم

1-معادله درجه دوم چیست ؟ 2-حل معادله درجه دوم به روش تجزیه  برای حل معادله ره روش تجزیه باید از سه روش زیر استفاده کنیم الف)روش فاکتور گیری ب)روش اتحاد مزدوج ج)روش اتحاد جمله مشترک 3-حل معادله درجه دوم به روش ریشه گیری در این پست روش ریشه گیری و...

معادلات گنگ

معادلات شامل عبارت های گنگ

معادلات شامل عبارت های گنگ معادله هایی را که در آنها عبارتهای گنگ وجود داشته باشد ،معادله های گنگ می نامیم.به تعبیری دیگر اگر در معادله ای دست کم یک رادیکال شامل مجهول وجود داشته باشد آن معادله را گنگ می نامیم. مثلا عبارتهای زیر معادلات گنگ هستند اما چند......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
روش هندسی حل معادلات

روش هندسی حل معادلات

روش هندسی حل معادلات اگر دو تابع باشند ، طول نقاط تلاقی نمودارهای این دو تابع جوابهای معادله خواهد بود و بالعکس ،هر جواب این معادله طول یکی از نقاط تلاقی این دو نمودار است. مثال 1: به روش هندسی معادله را حل کنید. می دانیم که نمودار قدر مطلق......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
معادله درجه 2

صفرهای تابع در جه دوم

صفرهای تابع صفرهای تابع در واقع همان ریشه های تابع هستند. اگر ضابطه باشد. آنگاه نقاط برخورد تابع با محور ها را صفرهای تابع می نامیم.این ها در دامنه تابع قرار دارند و اگر نمودار تابع را رسم کنیم محل تلاقی نمودار با محور ها است. صفرهای تابع درجه 2......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت