ریاضی آسان با طعم نعنا

آخرین نوشتها

جزوه جامع قدر مطلق و تابع قدر مطلق 0

جزوه جامع قدر مطلق و تابع قدر مطلق

1-قدر مطلق اعداد  2-معادلات و عبارتهای جبری قدر مطلق  3-نامعادلات قدر مطلق 4-تابع قدر مطلق 5-تمرینات تابع قدر مطلق 6-رسم نمودار تابع قدر مطلق 1-6-روش کلی رسم 2-6-رسم نمودار تابع 3-6-رسم نمودار تابع 4-6-رسم نمودار توابع شامل قدر مطلق به کمک تابع  و به روش انتقال : حالت1:تابع به فرم...

جزء صحیح 0

جزوه تابع جزء صحیح

1-جزء صحیح و تابع جزء صحیح 2-خواص تابع جزء صحیح و حل معادلات جزء صحیح 3-خواص نامعادلات جزء صحیح و حل نامعادلات جزء صحیح 4-رسم نمودار جزء صحیح   5-رسم نمودار تابع جزء صحیح در حالت کلی       

جزء صحیح

رسم نمودار تابع جزء صحیح در حالت کلی

رسم نمودار تابع جزء صحیح در حالت کلی برای رسم توابع جزء صحیح در یک فاصله مشخص ،فاصله را به فاصله های کوچک و مناسب تجزیه می کنیم تا بتوانیم در آن فاصله های جزء صحیح را حدف کنیم. برای این کار 1-ابتدا فاصله داده شده را به فواصل مناسب......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
تساوی دو تابع 0

تساوی دو تابع

تساوی دو تابع من ابتدا قبل از آنکه مفهوم ریاضی تساوی دو تابع را مطرح کنم ، ابتدا می خواهم به زبان ساده این مطلب را بررسی کنم . فرض کنید دو تابع باشند. ما می دانیم تابع ورودی و خروجی دارد ، مثلا یعنی در اینجا ورودیهای تابع هستند...

دامنه توابع کسری

توابع گویا (کسری) و تعیین دامنه

توابع گویا در واقع عبارتهای گویا (کسری) هستند که صورت و مخرج آنها چند جمله ای هستند و البته مخرج نباید صفر باشد ، به تعبیری دیگر : هر تابع به شکل را یک تابع گویا می نامیم که در آن چند جمله ای هستند و چند جمله ای نباید......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
توابع رادیکالی

توابع رادیکالی (تابع ریشه دوم)

توابع رادیکالی (تابع ریشه دوم) توابع رادیکالی ،توابعی هستند که به هر عدد ریشه دوم نامنفی آن را نظیر می کنند و به صورت یا نمایش می دهند ،نمودار ون زیر نشان دهنده نمونه ای از این تابع است . دقت کنید که اعداد منفی ریشه دوم ندارند برای همین......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت