دسته: انتگرال

تست هاي انتگرال جانشینی

تست هاي انتگرال جانشینی

یک خودآزمایی در انتگرال روش جانشینی را که بصورت تست چهارجوابی است که می توانید اطلاعات خود را در این بخش از ریاضی محک بزنید....

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
مثالهای حل انتگرال های تغییر متغیر (جانشانی) به کمک توابع مثلثاتی

مثالهای حل انتگرال های تغییر متغیر (جانشانی) به کمک توابع مثلثاتی

انتگرالهای تغغیر متغیر به کمک توابع مثلثاتی بخش 1  انتگرالهای زیر را محاسبه کنید 1-...

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
انتگرال های تغییر متغیر (جانشانی) به کمک توابع مثلثاتی

انتگرال های تغییر متغیر (جانشانی) به کمک توابع مثلثاتی

در انتگرالهای تغییر متغیر به انتگرالهایی برخورد می کنیم که حالتهای خاصی دارند .که اگر چه در ظاهر ،چند جمله ای هستند اما برای محاسبه آنها باید از تغییر متغیر به کمک توابع مثلثاتی استفاده کرد و بطور کلی با روشهای تغییر متغیر(جانشانی) متعارف قابل حل نیستند مثلا این انتگرال......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
چه زمانی از روش انتگرال گیری جانشانی یا روش جزء به جزء استفاده می کنیم؟

چه زمانی از روش انتگرال گیری جانشانی یا روش جزء به جزء استفاده می کنیم؟

سوالی که برای اکثر افراد مطرح می شود این است که ما چه زمانی از روش انتگرال گیری جانشانی و چه زمانی از روش انتگرال گیری جزء به جزء می توانیم استفاده کنیم ؟ برای جواب باید گفت که ما در حالت کلی و عمومی برای انتگرال گیری از قاعده......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
انتگرال گیری جزء به جزء به کمک تشکیل جدول

انتگرال گیری جزء به جزء به کمک تشکیل جدول

این حالت یکی از حالتهای خاص از روش جزء به جزء است که در معادلات دیفرانسیل کاربرد فراوانی دارد بگونه ای که اگر انتگرال ما بصورت باشد و در آن تابع یک چند جمله ای باشد و تابع یک تابع مثلثاتی مانند و یا  یا  باشد بطوریکه در آن تابع......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
انتگرال گیری به روش جزء به جزء-تکنیکهای انتگرال گیری

انتگرال گیری به روش جزء به جزء-تکنیکهای انتگرال گیری

انتگرال با روش جزء به جزء یکی از روشهای جالب انتگرال گیری است .شاید بشه گفت ممکن است پس از امتحان روشهای دیگر ،درنهایت شما این روش را انتخاب خواهید کرد .ایده این روش بسیار ساده است و از روش ضرب توابع و محاسبه مشتق ضرب توابع پیروی می کند......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
مثالهای حل شده انتگرال گیری جانشانی

مثالهای حل شده انتگرال گیری جانشانی

در این پست چند نمونه سوال و تمرین از روش انتگرال گیری جانشانی برای شما آماده کرده ایم: قبل از مطالعه تمرینهای حل شده نگاهی داشته باشید به آموزش روش انتگرال گیری به روش جانشانی ...

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
روشها و تکنیکهای انتگرال گیری-انتگرال گیری جانشانی

روشها و تکنیکهای انتگرال گیری-انتگرال گیری جانشانی

آنچه که تاکنون در مورد انتگرال فراگرفتیم عبارت بود از انتگرال بر اساس قوانین پایه و فرولهای مشخص است ، اما ما برای محاسبه انتگرالها نمی توانیم همیشه از فرمولها از پیش تعریف شده استفاده کنیم ، چرا که دنیای انتگرال دنیای پیچیده ای است و عبارتهای انتگرال گیری گاهی ممکن......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register