جایگشت r شی از n شی ( ترتیب یا تبدیل)

شما ممکن است این را هم بپسندید