دسته: آمار و احتمال

پیشامد

اعمال روی پیشامدها

اعمال روی پیشامدها در بخش قبلی در مورد پدیده های تصادفی و پیشامدها و فضای نمونه ای صحبت کردیم ،اکنون در این بخش می خواهم در مورد اعمالی که می توان روی پیشامدها اعمال کرد مفصلا صحبت کنیم . 1-متمم یک پیشامد :فرض کنیم فضای نمونه ای ما S باشد......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
احتمال

احتمال-پدیده های تصادفی و پیشامد

احتمال 1-اکثر پدیده هایی که در اطراف ما رخ می دهند چه نوع پدیده هایی هستند ؟ 2-این پدیده ها چگونه مشخص می شوند ؟ در جواب سوال اول باید بدانیم که اکثر پدیده هایی که در اطراف ما رخ می دهد یا پدیده های تصادفی هستند یا پدیده های......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت