آزمایش کنید

:در سه مربع زیر مقادیر جمله اول تصاعد و قدر نسبت و تعداد جملات را در جای مناسب وارد کنید
= (

) 
n-1
∑(a rk)
k=0
1- r  
1-  
   

ریاضی آسان با طعم نعنا