:چگونگی محاسبه بتوان رساندن یک عدد
در این قسمت توان یک رقمی را برای عددپایه وارد کنید
در این قسمت یک عدد یک رقمی را وارد کنید تا به توان عدد بالا محاسبه شود
:جواب

ریاضی آسان با طعم نعنا