آزمایش کنید

:2 چگونگی محاسبه تصاعد هندسی
يا همان جمله اول تصاعدی را وارد کنید a
یا همان قدر نسبت تصاعد را وارد کنید r
یا همان جمله چندم تصاعد را وارد کنید n

ریاضی آسان با طعم نعنا