آزمایش کنید

:1 چگونگی محاسبه تصاعد هندسی
يا همان جمله اول تصاعدی را وارد کنید a
یا همان قدر نسبت تصاعد را وارد کنید r

ریاضی آسان با طعم نعنا