دسته: member

حد گیری از توابع چند ضابطه ای

حد گیری از توابع چند ضابطه ای

حد گیری از توابع چند ضابطه ای اگر تابع بصورت چند ضابطه ای باشد و نقطه تفکیک ضابطه ها باشد . آنگاه در این نقطه باید حد چپ و راست را محاسبه کرد . بطور کلی در توابع چند ضابطه ای منظور از علامت  یعنی حد راست تابع در نقطه......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
تمرینات بخش حد گیری از توابع جزء صحیح

تمرینات بخش حد گیری از توابع جزء صحیح

آموزش حد گیری از توابع جزء صحیح تمرینات بخش حد گیری از توابع جزء صحیح حدود زیر را محاسبه کنید . ابتدا حد چپ را بررسی می کنیم همانطور که می دانیم کسینوس x در نقطه سه پی تقسیم بر چهار برابر است با رادیکال ۲ تقسیم بر ۲ است اما......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
حد گیری از توابع قدر مطلق

حد گیری از توابع قدر مطلق

حد گیری از توابع قدر مطلق اگر تابع داده شده ، شامل قدر مطلق باشد ، ابتدا باید تابع قدر مطلق را تعیین علامت کنیم و قدر مطلق را از بین ببریم و سپس حد تابع را محاسبه کنیم .برای این منظور باید حد چپ و راست را جداگانه محاسبه......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
حد گیری از توابع جزء صحیح

حد گیری از توابع جزء صحیح

حد گیری از توابع جزء صحیح بخش اول : توابع دارای عبارت جزء صحیح در توابع جزء صحیح ما برای محاسبه حد تابع در نقطه  نا گزیر به استفاده از حد چپ و راست هستیم ، به خاطر اینکه زمانی که بخواهیم در  عددی را جایگزین کنیم ، باید محدوده......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register

تست های کنکور سراسری بخش لگاریتم

در این آزمون خودرا در بخش لگاریتم محک بزنید و با این شیوه آموزشی مناسب و آسان نقاط قوت و ضعف خودرا دریابید. راهنمایی: آزمون را شروع کنید:...

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
سوالات امتحانی لگاریتم با پاسخ تشریحی (مدارس برتر کشور)

سوالات امتحانی لگاریتم با پاسخ تشریحی (مدارس برتر کشور)

سؤال ۱ حاصل لگاریتم  را حساب کنید ؟...

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
روش حل معادلات لگاریتمی

روش حل معادلات لگاریتمی

معادلات لگاریتمی برای حل معادلات لگاريتمي کافی است مراحل زﻳﺮ را انجام دﻫﻴﺪ . ۱) تمام مبناهاي لگاريتم های معادله را توسط فرمولهای لگاريتم  يکسان کنيد . ۲)طرفين معادله را بر اساس عبارتی از ﻳﻚ  لگاريتم نماﻳﺶ دﻫﻴﺪ . ۳) با حذف لگاريتم از طرﻓﻴﻦ معادله و حل معادله جبری......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
رسم رادیکال ۵ و یک به اضافه رادیکال ۵ و مثبت و منفی رادیکال ۵

رسم رادیکال ۵ و یک به اضافه رادیکال ۵ و مثبت و منفی رادیکال ۵

اعداد زیر را روی محور اعداد نمایش دهید . ۱)               ۲)       ۳) ۴)        ۵) در این نوشته می خواهیم روش رسم تمام این پنج حالت را گام به گام و تصویری بررسی کنیم ۱-رادیکال ۵ یعنی ما مثلث قائم الزاویه ای داریم که طول یک ضلع قائم برابر ۲ و......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
زوج یا فرد بودن توابع چند ضابطه ای و ترکیب توابع

زوج یا فرد بودن توابع چند ضابطه ای و ترکیب توابع

نکات کنکوری توابع زوج وفرد، در توابع چند ضابطه ای و ترکیب توابع ما در این پست می خواهیم بررسی کنیم که ۱-چگونه زوج یا فرد بودن توابع چند ضابطه ای را تشخیص دهیم؟ ۲-زوج یا فرد بودن یک تابع چه تاثیری بر ترکیب توابع دارد ؟  ...

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
تست های کنکور سراسری بخش تابع به همراه پاسخ تشریحی

تست های کنکور سراسری بخش تابع به همراه پاسخ تشریحی

تست های کنکور سراسری بخش تابع ۱-اگر  و آنگاه ضابطه  کدام است ؟(کنکور سراسری ۸۱) ۱) ۲) ۳) ۴) جواب : پاسخ گزینه ۱ صحیح است ....

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register