دسته: مجانب

حدتوابع بخش 14-مجانب افقی

حدتوابع بخش 14-مجانب افقی

مجانب افقی یکی از کاربردهای حد در بی نهایت ، بدست آوردن مجانب افقی است .این مجانب از حد گیری در بی نهایت بدست می آید . اگر y=f(x)  تابع مورد نظری باشد و متغیر x  به سمت بي نهايت ميل كند حد تابع ما برابر L  شود این مقدار......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
حد توابع بخش 9-مجانب قائم

حد توابع بخش 9-مجانب قائم

مجانب قائم : وقتی صحبت از حد بی نهایت می شود ، عمدتا بیشترین کاربرد آن در پیدا کردن مجانب قائم است لذا قبل از ادامه بحث حد ، تصمیم داریم که در این مطلب نگاهی داشته باشیم به مقوله مجانب قائم. در هندسه تحلیلی ((مجانب)) به خطی گفته می......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت