دسته: دنباله حسابی و هندسی

دنباله ها بخش 2-تصاعد و دنباله حسابی (مفهوم تصاعد و دنباله حسابی)

دنباله ها بخش 2-تصاعد و دنباله حسابی (مفهوم تصاعد و دنباله حسابی)

بخش 1دنباله حسابی(تصاعد حسابی) دبناله یا تصاعد حسابی در واقع یک رشته از اعداد است که در آن تفاوت هر عدد با عدد قبلی یک مقدار ثابت است .که ما به این مقدار ثابت قدر نسبت می گوییم.و آن را با نماد d  نمایش می دهیم.به عبارتی دیگر شما یک......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
تمرینها و تست های حل شده دنباله حسابی

تمرینها و تست های حل شده دنباله حسابی

1-در یک دنباله حسابی ،جملات سوم و هفتم به ترتیب 20 و 56 است .دنباله را مشخص کنید .جمله اول و قدر نسبت آن را بنویسید . پاسخ: ما می توانیم این سوال را به دو روش حل کنیم روش اول : روش دوم :همانطور که در آموزش خصوصیات و......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
(تصاعد) دنباله هندسی 1 -مفهوم (تصاعد) دنباله هندسی

(تصاعد) دنباله هندسی 1 -مفهوم (تصاعد) دنباله هندسی

تصاعد یا دنباله هندسی دنباله هندسی ، یک رشته از اعداد است که در آن هر جمله( به جز جمله اول ) از ضرب جمله قبلی در یک مقدار ثابت بدست می آید .که این مقدار ثابت را قدر نسبت می گوییم....

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
تمرینات دنباله هندسی با پاسخ تشریحی

تمرینات دنباله هندسی با پاسخ تشریحی

1-چند دنباله هندسی با قدر نسبت   می توان ساخت ؟ دو مورد را بنویسید . پاسخ : بی نهایت ما با یک قدر نسبت بی نهایت دنباله هندسی می توانیم داشته باشیم مثلا: 2-حاصلضرب بیست جمله اول دنباله هندسی زیر را محاسبه کنید . پاسخ : اولین کاری که اینجا......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
دنباله های بدون جمله عمومی

دنباله های بدون جمله عمومی

در بخشهای قبلی در مورد مفهوم دنباله ها صحبت کردیم و گفتیم که یک دنباله چیست و چه مفهومی دارد ، علاوه بر این با تصاعد حسابی و هندسی نیز آشنا شدیم که در واقع نوعی دنباله ها بود . نکته مهمی که در دنباله ها بحث کردیم اینکه ما......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
مجموع جملات دنباله هندسی (تصاعد هندسی) 10

مجموع جملات دنباله هندسی (تصاعد هندسی)

جزوه کامل مبحث دنباله های حسابی و هندسی  اگر میخواهید کل مبحث دنباله ها را مطالعه کنید می توانید در سطر بالا لینک جزوه کامل دنباله های حسابی و هندسی را ببینید ما تصاعد هندسی را فرا گرفتیم و فهمیدیم که به کدام دنباله ،دنباله یا تصاعد هندسی می گویند...

دنباله حسابی

دنباله ها بخش 3-مجموع جملات تصاعد حسابی

مجموع جملات دنباله حسابی در بخش قبلی ما دنباله حسابی را مفصل توضیح دادیم ، اکنون در این بخش می خواهیم روی جمع جملات این دنباله ها صحبت کنیم . اما قبل از آغاز بحث یه داستان جالبی را روایت می کنیم . زمانی که گاوس ریاضیدان آلمانی ده ساله......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register