دسته: (12د) فصل 9 – مجانب

حد توابع بخش 9-مجانب قائم

حد توابع بخش 9-مجانب قائم

مجانب قائم : وقتی صحبت از حد بی نهایت می شود ، عمدتا بیشترین کاربرد آن در پیدا کردن مجانب قائم است لذا قبل از ادامه بحث حد ، تصمیم داریم که در این مطلب نگاهی داشته باشیم به مقوله مجانب قائم. در هندسه تحلیلی ((مجانب)) به خطی گفته می......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register