دسته: (12د) فصل 4 – کاربرد مشتق

کاربرد مشتق 10-اکسترمم مطلق (مینیمم و ماکزیمم مطلق )

کاربرد مشتق 10-اکسترمم مطلق (مینیمم و ماکزیمم مطلق )

هر گاه نقطه ای از دامنه تابع را داشته باشیم که این نقطه از همه نقاط دیگر بیشتر یا کمتر باشد ان نقطه را اکسترمم مطلق می گوییم.   نحوه بدست اوردن اکسترمم مطلق : 1-ابتدا مشتق تابع را محاسبه می کنیم. 2-نقاط بحرانی تابع را بدست می اوریم .......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
کاربرد مشتق 9-نقطه عطف منحنی

کاربرد مشتق 9-نقطه عطف منحنی

نقطه عطف: نقطه عطف نقطه ای است که اولا باید در دامنه تابع باشد و همچنین در این نقطه تابع باید دارای مماس باشد (خط مماس منحنی را قطع می کند ) و جهت تقعر منحنی در این نقطه عوض می شود. نکته : البته وجود خط مماس با وجود مشتق......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
کابرد مشتق 8-جهت تقعر منحنی

کابرد مشتق 8-جهت تقعر منحنی

ا تعیین علامت مشتق دوم تابع می توانیم بازه های تقعر منحنی و نقاط عطف منحنی را بدست آوریم . 1-اگر مشتق دوم تابع f یعنی f”(x)>0 یعنی تابع اکیدا صعودی است و تقعر تابع به سمت بالا است .و مماس بر منحنی در پایین نمودار است و شیب آن......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
کاربرد مشتق 7-نقاط بحرانی تابع

کاربرد مشتق 7-نقاط بحرانی تابع

انواع نقاط مهمی که با استفاده از مشتق برای یک تابع بدست می آید؟   1-نقاط اکسترمم نسبی 2-نقاط اکسترمم مطلق 3-نقطه عطف 4-نقطه بحرانی   نقطه بحرانی : نقطه ای است که 1-باید در دامنه تابع باشد . 2-مشتق تابع در آن نقطه یا برابر صفر است یا موجود......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
کاربرد مشتق 6-آزمون مشتق اول در تعیین نقاط اکسترمم نسبی برای توابع پیوسته و مشتق پذیر

کاربرد مشتق 6-آزمون مشتق اول در تعیین نقاط اکسترمم نسبی برای توابع پیوسته و مشتق پذیر

 اگر تابع مورد نظر ما تابعی پیوسته و مشتق پذیر باشد ، در اینصورت پیدا کردن نقاط اکسترمم آن به سادگی امکان پذیر است . پس اگر تابع f  مورد نظر ما در یک بازه باز (a,b)  پیوسته باشد و نقطه c  متعلق به این بازه باشد و این نفطه......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
کاربرد مشتق 5-نقاط اکسترمم(ماکزیمم و مینیمم نسبی) توابع

کاربرد مشتق 5-نقاط اکسترمم(ماکزیمم و مینیمم نسبی) توابع

ماکزیمم نسبی: منظور از اینکه تابع (f(x در نقطه x=a ماکزیمم نسبی دارد ، یعنی اینکه : 1-تابع در این نقطه تعریف شده است . 2-مقدار تابع در نقطه x=a یعنی (f(a از تمام مقادیر (f(x در همسایگی (یعنی در اطراف راست و چپ نقطه a ) بزرگتر است ،......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
کاربرد مشتق 4–توابع صعودی و نزولی با استفاده از مشتق

کاربرد مشتق 4–توابع صعودی و نزولی با استفاده از مشتق

1-تابع صعودی : اگر (f(x یک تابع حقیقی باشد این تابع به ازاي هر ∈I : يك بازه است) داشته باشيم I ) →≤ تابع فوق را اکیدا صعودی یا صعودی اکید گویند هر گاه  →<...

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
کاربرد مشتق 3-معادله خط مماس بر منحنی از نقطه ای خارج از منحنی

کاربرد مشتق 3-معادله خط مماس بر منحنی از نقطه ای خارج از منحنی

ما، در پست قبلی بررسی کردیم که چگونه می توان معادله خط مماس را برروی نقطه ای از منحنی بدست آورد . اما خط مماس الزاما ،همیشه از نقاط روی منحنی بدست نمی آید .ممکن است ما بخواهیم از نقطه ای خارج از منحنی خطی مماس بر منحنی داشته باشیم.......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
کاربرد مشتق 2-معادله مماس و قائم در نقاطی که مشتق پذیر نباشد

کاربرد مشتق 2-معادله مماس و قائم در نقاطی که مشتق پذیر نباشد

همانطور که تا اکنون دیدیم معادله خط مماس بر اساس مشتق گیری در نقطه محاسبه می شود ، اما ما بایک نکته ظریفی مواجه می شویم و آن هم اگر مشتق تابعی در نقطه صفر باشد و یا بی نهایت باشد آنگاه شیب خط و در نتیجه معادله خط مماس......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
کاربرد مشتق 1- معادله خط مماس و قائم بر منحنی از نقطه ای روی منحنی

کاربرد مشتق 1- معادله خط مماس و قائم بر منحنی از نقطه ای روی منحنی

یادآوری ما می دانیم که معادله یک خط با داشتن یک نقطه و شیب آن بدست می آید ،حالا اگر ما معادله یک منحنی را داشته باشیم برای بدست آوردن شیب آن باید از معادله منحنی مشتق بگیریم .یعنی اگر معادله (f(x  را داشته باشیم ،آنگاه مشتق( f’(x  در یک......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register