دسته: (12د) فصل 3 – مشتق توابع

جزوه آموزش مشتق 9

جزوه آموزش مشتق

  مفهوم مشتق یکی از مفاهمی ریاضی است ، مفهومی که از دو دیدگاه متفاوت می توان به آن نگاه کرد . مفهوم اول روشی از دیدگاه فیزیک است که نیوتون آن را مطرح کرد و با دیدگاه فیزیکی به بررسی مشتق پرداخته و از آن برای بدست آوردن سرعت لحظه‌ای...

مشتق توابع بخش 12-مشتق پارامتری

مشتق توابع بخش 12-مشتق پارامتری

مشتق توابع بخش 11-مشتق تابع ضمنی فرض کنیم رابطه بین x,y را بصورت پارامتری تابعی از متغیر t  بصورت زیر باشد . ما در اینجا به متغیر t  پارامتر  می گوییم ما تا اینجا می دانیم که مشتق y  را بر حسب x   می توان بدست آورد اما اکنون با......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
مشتق توابع بخش 11-مشتق توابع ضمنی

مشتق توابع بخش 11-مشتق توابع ضمنی

بخش 10-مشتق تابع معکوس در فرمول توابعی که تا کنون بررسی کردیم ،بخاطر دارید که y  همیشه تابعی بر حسب x  بود .اما در ریاضیات ما همیشه با چنین حالتی مواجه نیستیم .به عبارتی دیگر ممکن است با عبارتهایی مواجه شویم که y  به طور صریح بر حسب متغیر x......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
مشتق توابع بخش 10 -مشتق تابع معکوس

مشتق توابع بخش 10 -مشتق تابع معکوس

بخش 9-مشتق گیری لگاریتمی تابع معکوس یکی از توابع مهم و پرکاربرد ریاضی است ،در برخی موقع دانستن ارتباط بین تابع اصلی و معکوس ان در پیدا کردن مشتق کمک فراوانی به ما می کند .پس در واقع ما می خواهیم در این مطلب ارتباط بین تابع اصلی و تابع......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
مشتق توابع بخش  9-مشتق گیری لگاریتمی

مشتق توابع بخش 9-مشتق گیری لگاریتمی

مشتق توابع 8-مشتق تابع لگاریتم در این نوشته می خواهم مطلبی را بیان کنم که در محاسبه مشتق توابع با معادلات پیچیده کاربرد فراوانی دارد این روش مبتنی بر لگاریتم است .گاهی شما با توابعی روبرو می شوید که اگر بخواهید مشتق آنها را بر اساس فرمولهای رایج حساب کنید......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
مشتق توابع 8-مشتق تابع لگاریتم ،لگاریتم طبیعی و تابع نمایی

مشتق توابع 8-مشتق تابع لگاریتم ،لگاریتم طبیعی و تابع نمایی

مشتق تابع لگاریتم ،لگاریتم طبیعی و تابع نمایی بخش 7-مشتق توابع مثلثاتی در این بخش میخواهیم در مورد مشتق لگاریتمها و انواع آن صحبت کنیم ، اما ترجیح می دهم قبل از ورود به مبحث مشتق لگاریتمها ، کمی در مورد مفهوم لگاریتم طبیعی توضیح دهم . لگاریتم طبیعی لگاریتمی است با......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
مشتق توابع 7-مشتق توابع مثلثاتی

مشتق توابع 7-مشتق توابع مثلثاتی

مشتق توابع مثلثاتی بخش 6 -مشتق تابع مرکب ما در این بخش می خواهیم نگاهی کلی داتشه باشیم به مشتق توابع مثلثاتی sin ,cos,cot  و غيره .دقت کنید که برای محاسبه مشتق توابع مثلثاتی گاهی مجبور می شویم از ترکیبی از مشتق و فرمولهای دیگر نیز استفاده کنیم . اکنون......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
مشتق توابع 6-مشتق تابع مرکب (قاعده زنجیره ای)

مشتق توابع 6-مشتق تابع مرکب (قاعده زنجیره ای)

بخش 5-مشتق حاصلضرب و تقسیم دوتابع قبل از اینکه بحث مشتق توابع مرکب را مطرح کنم ابتدا سعی می کنم مفهوم تابع مرکب را با هم مرور کنیم . اگر ما دو تابع f(x)  و g(x)  را داشته باشیم ، طبق تعریف ترکیب دو تابع بصورت fog=f(g(x)) الان من سعی......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
مشتق توابع 5- مشتق حاصلضرب دو تابع و تقسیم دو تابع

مشتق توابع 5- مشتق حاصلضرب دو تابع و تقسیم دو تابع

بخش 4 فرمولهای اساسی مشتق 1-مشتق حاصلضرب دو تابع : هر گاه دو تابعی داشته باشیم بصورت f(x)  و g(x)  مشتق حاصلضرب این دو تابع بصورت زیر بدست می آید . که در واقع برابر است با مشتق تابع اول ضربدر تابع دوم به اضافه مشتق تابع دوم ضربدر تابع......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
مشتق توابع 4-فرمولهای اساسی و پایه مشتق

مشتق توابع 4-فرمولهای اساسی و پایه مشتق

ما در بخش قبل پوستری ارائه دادیم که در آن اکثر فرمولهای مشتق را شامل می شد ، اما اکنون تصمیم داریم برخی از این فرمولها را بصورت تک تک بررسی کنیم و برای فهم بهرت تمریناتی برای انها نیز حل کنیم . 1-مشتق یک عدد ثابت : حالتی است......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت