دسته: (12د) فصل 2 – حد و مفاهیم آن

فرمولهای مفاهیم حد

فرمولهای مفاهیم حد

این قسمت بعنوان یک مرجع کامل برای کلیه فرمولهای مفاهیم حد ارائه شده است تا کاربران محترم با مراجعه به این پست برای حل مسائل ریاضی که به فرمولهای مفاهیم حد نیاز دارند آسان باشد و همچنین در این پست برای سادگی حفظ کردن فرمولهای مفاهیم حد آن ها را بصورتهای......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
رفع ابهام صفر صفرم توابع مثلثاتی

رفع ابهام صفر صفرم توابع مثلثاتی

برای رفع ابهام حالت صفر صفرم توابع مثلثاتی بطور عمومی ما می توانیم از چهار روش استفاده کنیم .که در این مطلب سه روش آن را آموزش می دهیم و روش چهارم را در مطلبی جداگانه بطور مفصل مورد بحث قرار خواهیم داد . این روشها به ترتیب زیر است......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
تمرینات حل شده رفع ابهام حد ، بخش 1

تمرینات حل شده رفع ابهام حد ، بخش 1

قبل از مطالع تمرینها توضیحات مقدماتی آن و روش حل را مطالعه کنید حالتهای مبهم حد و رفع ابهام حد آنها -روش تجزیه کسرها گویا کردن رادیکالها(ضرب در مزدوج) در تمرینات زیر حد را محاسبه و رفع ابهام کنید. جواب : در حد فوق مشخص است که با جایگذاری عدد......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
رفع ابهام حد –گویا کردن رادیکالها (ضرب در مزدوج)

رفع ابهام حد –گویا کردن رادیکالها (ضرب در مزدوج)

حالتهای مبهم و رفع ابهام آنها-روش تجزیه کسرها هر گاه در یک حد مبهم به صورت در صورت یا مخرج و یا هر دو (صورت و مخرج) رادیکال موجود باشد .ابتدا باید عبارت رادیکالی را گویا کنیم ، که این کار معمولا با استفاده از اتحاد مزدوج و یا اتحادهای......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
حالتهای مبهم حد و رفع ابهام آنها-روش تجزیه

حالتهای مبهم حد و رفع ابهام آنها-روش تجزیه

حالتهای مبهم حد و رفع ابهام آنها در مطلب قبلی گفتیم که ما برخی مواقع در محاسبه حد به مقادیری میرسیم که به آنها مبهم می گویند (حالتهای مبهم حد)،در این نوشته می خواهیم در مورد رفع ابهام آنها و نحوه محاسبه حد صحبت کنیم ، برای اینکار یک یک حالتهای......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
نکات مهم و اولیه برای محاسبه حد-مفهوم ابهام در حد

نکات مهم و اولیه برای محاسبه حد-مفهوم ابهام در حد

صفر مطلق :همان عدد صفر است که با آن آشنا هستیم .و در محور اعداد حقیقی هست. صفر حدی : اعداد بسیار کوچک مثبت نزدیک به صفر و یا اعداد بسیار بزرگ منفی و نزدیک به صفر را صفر حدی می گوییم . چیزی که در این مطلب میخواهیم با......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
حد گیری از توابع چند ضابطه ای

حد گیری از توابع چند ضابطه ای

حد گیری از توابع چند ضابطه ای اگر تابع بصورت چند ضابطه ای باشد و نقطه تفکیک ضابطه ها باشد . آنگاه در این نقطه باید حد چپ و راست را محاسبه کرد . بطور کلی در توابع چند ضابطه ای منظور از علامت  یعنی حد راست تابع در نقطه......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
تمرینات بخش حد گیری از توابع جزء صحیح

تمرینات بخش حد گیری از توابع جزء صحیح

آموزش حد گیری از توابع جزء صحیح تمرینات بخش حد گیری از توابع جزء صحیح حدود زیر را محاسبه کنید . ابتدا حد چپ را بررسی می کنیم همانطور که می دانیم کسینوس x در نقطه سه پی تقسیم بر چهار برابر است با رادیکال 2 تقسیم بر 2 است اما......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
حد گیری از توابع قدر مطلق

حد گیری از توابع قدر مطلق

حد گیری از توابع قدر مطلق اگر تابع داده شده ، شامل قدر مطلق باشد ، ابتدا باید تابع قدر مطلق را تعیین علامت کنیم و قدر مطلق را از بین ببریم و سپس حد تابع را محاسبه کنیم .برای این منظور باید حد چپ و راست را جداگانه محاسبه......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register