دسته: (11) فصل 4 – حد و پیوستگی

رفع ابهام حد –گویا کردن رادیکالها (ضرب در مزدوج)

رفع ابهام حد –گویا کردن رادیکالها (ضرب در مزدوج)

حالتهای مبهم و رفع ابهام آنها-روش تجزیه کسرها هر گاه در یک حد مبهم به صورت در صورت یا مخرج و یا هر دو (صورت و مخرج) رادیکال موجود باشد .ابتدا باید عبارت رادیکالی را گویا کنیم ، که این کار معمولا با استفاده از اتحاد مزدوج و یا اتحادهای......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
حالتهای مبهم حد و رفع ابهام آنها-روش تجزیه

حالتهای مبهم حد و رفع ابهام آنها-روش تجزیه

حالتهای مبهم حد و رفع ابهام آنها در مطلب قبلی گفتیم که ما برخی مواقع در محاسبه حد به مقادیری میرسیم که به آنها مبهم می گویند (حالتهای مبهم حد)،در این نوشته می خواهیم در مورد رفع ابهام آنها و نحوه محاسبه حد صحبت کنیم ، برای اینکار یک یک حالتهای......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
نکات مهم و اولیه برای محاسبه حد-مفهوم ابهام در حد

نکات مهم و اولیه برای محاسبه حد-مفهوم ابهام در حد

صفر مطلق :همان عدد صفر است که با آن آشنا هستیم .و در محور اعداد حقیقی هست. صفر حدی : اعداد بسیار کوچک مثبت نزدیک به صفر و یا اعداد بسیار بزرگ منفی و نزدیک به صفر را صفر حدی می گوییم . چیزی که در این مطلب میخواهیم با......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
حد گیری از توابع چند ضابطه ای

حد گیری از توابع چند ضابطه ای

حد گیری از توابع چند ضابطه ای اگر تابع بصورت چند ضابطه ای باشد و نقطه تفکیک ضابطه ها باشد . آنگاه در این نقطه باید حد چپ و راست را محاسبه کرد . بطور کلی در توابع چند ضابطه ای منظور از علامت  یعنی حد راست تابع در نقطه......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
تمرینات بخش حد گیری از توابع جزء صحیح

تمرینات بخش حد گیری از توابع جزء صحیح

آموزش حد گیری از توابع جزء صحیح تمرینات بخش حد گیری از توابع جزء صحیح حدود زیر را محاسبه کنید . ابتدا حد چپ را بررسی می کنیم همانطور که می دانیم کسینوس x در نقطه سه پی تقسیم بر چهار برابر است با رادیکال 2 تقسیم بر 2 است اما......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
حد گیری از توابع قدر مطلق

حد گیری از توابع قدر مطلق

حد گیری از توابع قدر مطلق اگر تابع داده شده ، شامل قدر مطلق باشد ، ابتدا باید تابع قدر مطلق را تعیین علامت کنیم و قدر مطلق را از بین ببریم و سپس حد تابع را محاسبه کنیم .برای این منظور باید حد چپ و راست را جداگانه محاسبه......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
حد گیری از توابع جزء صحیح

حد گیری از توابع جزء صحیح

حد گیری از توابع جزء صحیح بخش اول : توابع دارای عبارت جزء صحیح در توابع جزء صحیح ما برای محاسبه حد تابع در نقطه  نا گزیر به استفاده از حد چپ و راست هستیم ، به خاطر اینکه زمانی که بخواهیم در  عددی را جایگزین کنیم ، باید محدوده......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
حدتوابع بخش 14-مجانب افقی

حدتوابع بخش 14-مجانب افقی

مجانب افقی یکی از کاربردهای حد در بی نهایت ، بدست آوردن مجانب افقی است .این مجانب از حد گیری در بی نهایت بدست می آید . اگر y=f(x)  تابع مورد نظری باشد و متغیر x  به سمت بي نهايت ميل كند حد تابع ما برابر L  شود این مقدار......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
حد توابع -حد توابع مثلثاتی در بی نهایت

حد توابع -حد توابع مثلثاتی در بی نهایت

حد توابع مثلثاتی در بی نهایت شاید برای شما سوال باشد که چگونه می توان حد توابع مثلثاتی را در بی نهایت بدست آورد ، یا اصلا حد این توابع در بی نهایت وجود دارد ، خوب قبل از هر چیز شما باید به دامنه تابع خود دقت کنید ،......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register
حد توابع-روشهای حد گیری در بی نهایت

حد توابع-روشهای حد گیری در بی نهایت

در بخش قبل بحث اشاره کردیم که حد در بی نهایت به چه معناست ،الان در این بخش می خواهیم به چند روش و نکته محاسبه حد در بی نهایت اشاره کنیم .قبل از هر چیز باز هم شما را ارجاع می دهیم به پست قبلی و نگاهی داشته باشید......

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register