دسته: (11ج) فصل 1 – استدلال ریاضی

انتگرال بخش 4-انتگرال توابع مثلثاتی

انتگرال بخش 4-انتگرال توابع مثلثاتی

در این بخش می خواهم در مورد انتگرال توابع مثلثاتی سینوس و کسینوس و بقیه صحبت کنیم ،ما فهمیدیم که انتگرال و مشتق عکس هم هستند پس به سادگی و از فرمولهای مشتق توابع مثلثاتی خواهیم داشت که :...

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت