دسته: (11) جبر و احتمال

انتگرال بخش 4-انتگرال توابع مثلثاتی

انتگرال بخش 4-انتگرال توابع مثلثاتی

در این بخش می خواهم در مورد انتگرال توابع مثلثاتی سینوس و کسینوس و بقیه صحبت کنیم ،ما فهمیدیم که انتگرال و مشتق عکس هم هستند پس به سادگی و از فرمولهای مشتق توابع مثلثاتی خواهیم داشت که :...

This content is for اشتراک ماهیانه فقط مطالب, اشتراک یک ماهه فیلم ها و مطالب و اشتراک یک ساله مطالب و فیلم members only.
Log In Register