دسته: (9) فصل 2 – اعداد حقیقی

کتاب پایه نهم ریاضی سال تحصیلی 94-95

مجموعه اعداد حقیقی -اعداد گنگ 0

مجموعه اعداد حقیقی -اعداد گنگ

1-اعداد حقیقی چی هستند ؟ 2-اعداد گنگ و مفهوم اعداد گنگ 3-چگونه تشخیص بدهیم که یک عدد گنگ است ؟ 4-مجموعه اعداد حقیقی از اجتماع چه مجموعه هایی بدست می آید؟ 5-نحوه نمایش اعداد گنگ روی محور مختصات چگونه است ؟ 6-مجموعه اعداد گنگ با دیگر مجموعه اعداد چه ارتباطی...

اعداد اعشاری و تبدیل اعداد کسری به اعشاری 0

اعداد اعشاری و تبدیل اعداد کسری به اعشاری

اعداد اعشاری چیست ؟ چگونه می توان یک عدد کسری یا گویا را به عدد اعشاری تبدیل کرد؟ عداد اعشاری 3 دسته هستند 1-اعداد اعشاری متناهی یا مختوم 2-اعداد اعشاری متناوب ساده 3-اعداد اعشاری متناوب مرکب

اعداد گویا روشن نوشتن کسر بین دو عدد گویا 0

اعداد گویا روشن نوشتن کسر بین دو عدد گویا

در فیلم چه چیزهای را یاد می گیریم چرا بین دو عدد گویا بی شمار عدد گویا وجود دارد ؟ اگر دو عدد گویا (کسری) داشته باشیم به چه روشی می توانیم بین این اعداد کسری ، کسرهای دیگری را بدست آوریم و با چه روشی این کار امکان پذیر...

تبدیل اعداد اعشاری متناوب به کسر

تبدیل اعداد اعشاری متناوب به کسر

اعداد اعشاری متناوب ما در مطلب قبلی تبدیل اعداد اعشاری به کسر را توضیح دادیم و گفتیم که چگونه می توان یک عدد اعشاری ساده را به کسر تبدیل کرد .اکنون می خواهیم در مورد تبدیل اعداد اعشاری متناوب صحبت کنیم . قبل از آن یک مقدمه در مورد اعداد......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
رسم رادیکال 5 و یک به اضافه رادیکال 5 و مثبت و منفی رادیکال 5

رسم رادیکال 5 و یک به اضافه رادیکال 5 و مثبت و منفی رادیکال 5

اعداد زیر را روی محور اعداد نمایش دهید . 1)               2)       3) 4)        5) در این نوشته می خواهیم روش رسم تمام این پنج حالت را گام به گام و تصویری بررسی کنیم 1-رادیکال 5 یعنی ما مثلث قائم الزاویه ای داریم که طول یک ضلع قائم برابر 2 و......

دسترسی کامل به این درس برای کاربران ویژه در نظر گرفته شده است.
ورود عضویت
قدر مطلق اعداد-بخش اول 9

قدر مطلق اعداد-بخش اول

قدر مطلق اعداد یعنی اینکه ما فقط به آن عدد نیاز داریم ما فقط مقدار عدد بزگتر از صفر را می خواهیم یعنی اگر منفی باشد حاصل عبارت باید حتما بزرگتر از صفر شود. به نمودار فوق نگاه کنید . قدر مطلق عدد 6 برابر خود عدد 6 خواهد بود...