پایه نهم – رشته ریاضی

ریاضی پایه نهم

رشته ریاضی

فصل ۱ – مجموعه ها


فصل ۲ – اعداد حقیقی


فصل ۳ – هندسه و استدلال


فصل ۴ – توان و ریشه


فصل ۵ – عبارتهای جبری


فصل ۶ – خط و معادله خط


فصل ۷ – عبارتهای جبری گویا


فصل ۸ – حجم و مساحت


     

    
    در حال بارگذاری