پایه نهم – رشته ریاضی

ریاضی پایه نهم

رشته ریاضی

فصل 1 – مجموعه ها


فصل 2 – اعداد حقیقی


فصل 3 – هندسه و استدلال


فصل 4 – توان و ریشه


فصل 5 – عبارتهای جبری


فصل 6 – خط و معادله خط


فصل 7 – عبارتهای جبری گویا


فصل 8 – حجم و مساحت