پایه دهم – رشته ریاضی

ریاضی پایه دهم

رشته ریاضی

فصل ۱ – مجموعه ،الگو و دنباله


فصل ۲ – مثلثات


فصل ۳ – توان های گویا و عبارت های جبری


فصل ۴ – معادلات


فصل ۵ – تابع


فصل ۶ – ترکیبیات یا شمارش


فصل ۷ – آمار و احتمال
 در حال بارگذاری