پایه دهم – رشته ریاضی

ریاضی پایه دهم

رشته ریاضی

فصل 1 – مجموعه ،الگو و دنباله


فصل 2 – مثلثات


فصل 3 – توان های گویا و عبارت های جبری


فصل 4 – معادلات


فصل 5 – تابع


فصل 6 – ترکیبیات یا شمارش


فصل 7 – آمار و احتمال