عدد e عدد نپر یا اویلر

شما ممکن است این را هم بپسندید