رفع ابهام حالتهای غیر از صفر صفرم

شما ممکن است این را هم بپسندید